Internetbaserad KBT för atopiskt eksem

Updated: Feb 18, 2021

Atopiskt eksem (AE) är vanligt förekommande och för många drabbade associerat med ett stort lidande. Psykologiska interventioner vid AE har visat sig lovande men tillgängligheten till sådan behandling är starkt begränsad. Mot denna bakgrund undersökte vi i en randomiserad kontrollerad prövning effekten av Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för AE.

I studien ingick 102 vuxna deltagare med AE som slumpades till antingen IKBT eller en kontrollgrupp som fick information om standardbehandling vid AE. I IKBT fick deltagarna lära sig om AE och hur den kan behandlas genom minskat undvikande och träning i medveten närvaro genom moduler publicerade online. Genom hela behandlingen hade deltagarna i IKBT kontakt med en psykolog som gav vägledning. Behandlingsperioden var 12 veckor och deltagarna mättes med avseende på AE-symptom och psykiatriska symptom före och efter behandling. Primärt utfallsmått var Patient Oriented Eczema Measure (POEM).

De preliminära resultaten från studien visade att IKBT, i jämförelse med kontrollgrupp, ledde till signifikant större minskning av AE-symptom efter genomgången behandling. Effekterna var medelstora till stora och höll i sig upp till ett år efter avslutad behandling. Av deltagarna i IKBT räknades 65% som responders jämfört med 37% i kontrollgruppen. Deltagarna i IKBT gjorde också signifikant större minskningar av sekundära mått på klåda, stress, sömnproblem och depressiva symptom jämfört med kontrollgruppen. Överlag var deltagarna i IKBT nöjda med behandlingen och den genomsnittliga terapeuttiden per behandling var ca 50 minuter.

Forskarnas preliminära slutsats är att IKBT tycks vara effektivt i behandling av AE och har stor potential att öka tillgängligheten till psykologisk behandling för den stora patientgruppen med AE.


Artikeln är skriven av Erik Hedman, professor i psykologi och forskningsledare