Kvalitetsregister för atopiskt eksem

Updated: Sep 12, 2020

Kanske har du hört talas om kvalitetsregister i vården? För många låter det som något abstrakt och byråkratiskt som bara är till för vårdgivare och myndigheter. SwedAD gör att vi lär oss mer om vilka behandlingar som faktiskt har effekt, vilka behandlingar som ger bieffekter och hur livskvalitet, depression och klåda förbättras genom olika behandlingar. Ju fler som registrerar i SwedAD desto mer ökar kunskapsunderlaget inom atopiskt eksem, fler kan forska på hudsjukdomen och det blir lättare att välja rätt behandling för oss patienter. Låt oss presentera det första svenska kvalitetsregistret inom atopiskt eksem, SwedAD, ur ett patientperspektiv där du får en introduktion till vad det är, fördelarna för dig och hur du kan påverka att bli registrerad!

Vad är ett kvalitetsregister?

Enkelt beskrivet innehåller ett nationellt kvalitetsregister individbaserade uppgifter om diagnoser/problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Tack vare data som samlas in kan vården följa upp alla patienter i landet, både i enskilda regioner, men även på sjukhus- eller kliniknivå. Statistiken som man får ut möjliggör att jämföra vården och därmed få en uppfattning av hur jämlik vården faktiskt är. Så kan vi utveckla vård och forskning, vilket kommer att gynna patienter med atopiskt eksem i slutändan.

Läs mer om kvalitetsregister här.

SwedAD

Sedan 1 september 2019 finns SwedAD – ett nationellt kvalitetsregister för systembehandlad atopiskt eksem (Swed = Swedish, AD = atopic dermatitis). SwedAD kom till för att kunna följa upp och utvärdera nyttan av befintliga och nya läkemedel. Vilka kan då bli registrerade i SwedAD? Patienter som är över 4 år med diagnosen AD som behandlas med methotrexat, ciklosporin, azatioprin, mykofenolat mofetil, dupilumab eller annan systemisk behandling kan inkluderas i registret. Vården inom atopiskt eksem behöver följa upp och utvärdera behandlingseffekter av nya ofta dyra läkemedel – det är så vi kan skapa evidensbaserad, jämlik och kostnadseffektiv sjukvård.

Var finns SwedAD

Styrgruppen för SwedAD har varit runt på landets universitetskliniker för att utbilda och introducera vårdpersonal i registret samt på södersjukhuset i Stockholm. Nu är förhoppningen att fler kliniker ska ansluta till registret så att fler patienter kan bli registrerade. Fråga gärna din läkare vid nästa vårdbesök!

Vad registreras?

Det som registreras är tidigare och pågående behandlingar, eventuella biverkningar, samsjuklighet, alkohol och tobaksvanor. Framför allt gör din vårdgivare en bedömning av ditt eksems utbrednad och allvarlighetsgrad genom att använda EASI ( Eczema Area and Severity Index). Vidare ingår att du som patient rapporterar enligt fyra skattningsskalor:

1. Livskvalitet genom DLQI (Dermatology Life Quality Index),

2. Risk för depression genom MADRS-S (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale),

3. Intensitet av klåda genom NRS (Numeric Rating Scale)

4. Självupplevda symtom den senaste veckan genom POEM (Patient Oriented Eczema Measure).

Detta kan du som patient fylla i på en läsplatta i väntrummet innan besöket. Nu kan du även med hjälp av mobilt bank ID mata in din data i registret. Dessa skattningsskalor har valts omsorgsfullt för att ge en rättvis bild av patientens situation

När allt fler hudkliniker ansluter till detta register är det också en målbild att du som patient ska kunna titta på skärmen vid ditt vårdbesök och diskutera din vård tillsammans med din läkare utifrån överskådliga figurer. Det möjliggör en pedagogisk bild över din hälsa och dina atopiska eksem.