Undersökning visar hur atopiskt eksem påverkar hela familjen

Updated: Mar 21

I en marknadsundersökning som nyligen gjordes i Norden, där bl a Atopikernas medlemmar fick möjlighet att svara, frågade man föräldrar till barn med atopiskt eksem hur deras vardag påverkades. Ta del av några av resultaten här nedan.


Text: Karin Esaiasson

Familjeliv med barn med atopiskt eksem

Atopiskt eksem påverkar hela familjen. Det blir särskilt påtagligt under småbarnsåren, med t.ex sömnbrist hos både barn och föräldrar (18 %), dagliga insmörjningsrutiner och en känsla av otillräcklighet när man inte kan lindra klåda och värk.

I marknadsundersökningen framkom att 29 % av föräldrarna upplever att barnets eksem styr deras familjeliv och att 24 % av föräldrarna känner sig otillräckliga.

26 % uppger att de känner oro för barnen, att barnets eksem kommer att påverka deras utbildning och karriär. Hela 12 % av föräldrarna uppger att deras psykiska välmående har påverkats negativt av deras barns eksem.

Det borde vara självklart att kunna få möjlighet till stöd inför sådana utmaningar hos behandlande läkare eller sjuksköterska. Är det så? Har BUMM (barn– och ungdomsmedicinsk mottagning) och VC (vårdcentralen) tillräcklig kunskap för att stötta och vid behov skicka vidare?


Risk för psykisk ohälsa – barnen

Här uppges det att 22 % av barnen är oroliga för hur andra uppfattar deras utseende och att 23% fått sämre självkänsla. Det är viktigt att förskola/skola är så informerade som möjlig, dels för att personalen behöver kunskapen själva, men också för att de ska kunna informera andra och för att möta kamraters frågor och eventuella kommentarer. T ex är frågan ”Smittar det?” vanlig.


14 % av barnen har mobbats på grund av sina atopiska eksem.


Här visar siffror att det behövs stöd till barnen och deras familjer och en ökad kunskap på förskolor och skolor. Det är förmodligen i grundskolan som risken för mobbning och ängslan för sitt utseende blir påtaglig. Där finns mycket att göra, ge kunskap till förskola/skola och idrottsföreningar. På vissa kliniker finns det eksemskolor för att öka kunskap hos atopikerfamiljerna. Förutom ökad kunskap som ger ökad trygghet, finns tillfälle att dela erfarenhet, för föräldrar och de äldre barnen. Att möta andra i samma situation som man själv är i sig läkande. Studier har visat att eksemskola ger ökad patienttillfredsställelse, ökar följsamheten till behandlingen och därmed möjligheten till goda resultat, att behovet av inneliggande vård minskar samt viktigast av allt- att livskvaliteten förbättras.


Atopikernas hemsida kan du hitta One page - en A4 om atopiskt eksem som man kan ge till förskola,/skola eller fritids/idrottsledare . Det är lättillgänglig information som på ett tydligt och strukturerat sätt ger en grund till vad atopiskt eksem är.


Familjens förhållande till hälso- och sjukvården

46 % upplever att hälso-och sjukvården inte visar tillräcklig förståelse för hur pass svårt sjukdomen påverkar hela familjen.


43% av föräldrarna säger att det inte finns någon behandlingsplan för deras barn.


I 35 % av fallen känner inte föräldrarna till vilka olika behandlingsalternativ som finns idag.

En stor del av behandlingen av atopiskt eksem bygger på att man utför egenvård i vardagen eller hjälper sina barn med det. En förutsättning för att det ska fungera bra är att föräldrarna och barnen blir insatta i sin vård, också att de får veta vad som är möjliga behandlingar. Uppföljning är viktig så att man hittar behandlingar som fungerar. Detta kräver gott samarbete mellan behandlande läkare och patient. Det är också viktigt att familjerna själva har kunskap om sjukdomen så att de kan känna sig trygga i det och att de har möjlighet att informera andra.


Atopikernas hemsida finns en behandlingsplan och en behandlingstrappa. Behandlingsplanen är en tom mall som du kan ta med dig till läkaren och som ni fyller i tillsammans. Behandlingstrappan är en illustration över behandlingsstrategier och som ger indikationer på vad som är nästa steg när trappsteget man befinner sig på inte leder till förbättring. Atopikerna bedriver påverkansarbete mot en jämlik vård över landet t ex genom att sprida vetskap och kunskap om behandlingstrappan, genom att uppmana sjukvården att ge alla patienter en individuell behandlingsplan samt genom att påtala ojämlikheten genom patientberättelser.


Visste du att?

  • Atopisk dermatit (atopiskt eksem) är en kroniskt inflammatorisk hudsjukdom som orsakar eksem på hela kroppen

  • Bland barn lider 20% av atopisk dermatit och bland vuxna 5%

  • Konstant klåda uppges vara det värsta symtomet på atopisk dermatit. 52 % upplever att den konstanta klådan har en mycket negativ inverkan på deras livskvalitet

  • Samsjuklighet är mycket vanligt vid atopisk dermatit. 24% rapporterar att deras barn också lider av astma och 23 % av rinit (hösnuva)

För att ta del av marknadsundersökningen i sin helhet så håll utkik här under mars månad.